top of page
  • Writer's pictureEmmaus Baptist Church

Hoe Goed Moet Ek Dan My Pastor Ken?

Updated: Aug 23, 2023

Wat is ‘n pastor? ‘n Pastor is iemand wat ‘n geestelike toesighouer is, of iemand wat ‘n “herder van siele” is. Pastor en herder is sinoniem met mekaar. Noudat ons weet wat ‘n pastor is, kan ons vra: “Het jy ‘n pastor? Is daar iemand wat as herder oor jou siel toesig hou?”

In ‘n samelewing met waardes van individualisme en self-genoegsaamheid, kry ons heelwat te doen met die volgende gesindheid: “Ek kan na myself omsien. Wie het dan nou toesig oor hul siel nodig?” Mense kan hierdie individualisme en self-genoegsaamheid selfs “ver-christelik.” Byvoorbeeld: “Ek het dan vir Jesus as my Herder. Ek het nie ‘n sondige mens nodig om my pastor of geestelike toesighouer te wees nie.”


Dit is waar dat Jesus ons Herder is, maar ons moet onthou dat ons nie sy enigste skaap is nie, en dat Hy onder-herders aangestel het oor sy kudde (Efe 4:12). Die individualis en self-genoegsame persone moet onthou dat Jesus, ons Herder, ‘n groot kudde het. Daar is ander skape, nie net jy nie. Te veel belydende christene sien hul verhouding met Christus as “ek en Jesus.”


Dit is so dat Christus my Herder is. Christene het ‘n persoonlike verhouding met Hom, maar ons persoonlike verhouding met Hom het ‘n uitwerking op al ons ander verhoudinge.


Wat is ons persoonlike verhouding met Jesus as Christene? Is Hy nie ons Verlosser en ons Heer nie? As Jesus ons Here is, wat het Hy te sê oor ons ander verhoudinge? Wat het Hy te sê oor die Christen se behoefte aan geestelike toesig?


Ons moet versigtig wees om nie ons persoonlike verhouding met Christus te beperk tot ‘n uitsluitlik privaat verhouding nie. Net soos ‘n man ‘n persoonlike verhouding met sy vrou het, met privaat belange tussen hulle, het hul huwelik steeds implikasies vir al hul ander mense verhoudinge. Net so het Christus ‘n persoonlike verhouding met ons, wat ook duidelike implikasies het vir al ons ander mense-verhoudinge. Die woorde van Christus self herinner ons aan hierdie realiteit: Matt 10:32-33 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is. Net soos ‘n man nie gelukkig sal wees as sy vrou in die publiek haar gedra asof sy nie getroud is nie, gaan Christus nog minder tevrede wees as belydende Christene aanhou om vir hul eie belange te leef ten koste van die gemeente.


Waarom sou ons dan verkies om ons verhouding tot Christus te beperk tot persoonlike en privaat verhouding? Is dit miskien omdat ons die een wil wees wat bepaal wat die implikasies van my verhouding tot Christus is? Wil ons miskien die voorwaardes stel in ons verhouding tot Christus? Wil ons miskien in beheer wees? Veral wanneer dit kom by wat van my verwag kan word, en wat van my vereis kan word in my lewe? Dit klink baie soos ‘n vrou wat nie aan haar man onderdanig wil wees nie, maar net wil doen wat sy wil. Dit klink soos ‘n skaap wat nie deur die herder gelei wil word nie, maar op sy eie voortgaan.


As Jesus ons Herder is, moet ons onthou dat ons skape is. Die Skaap lei nie die herder nie, maar word gelei. Die skape ken die herder en volg hom. Jesus het gesê in Joh 10:14, “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken.”


As ons na die konteks van Jesus se woorde kyk sien ons dat Jesus die geestelike leiers van Israel konfronteer. Hy noem hulle “diewe”en “rowers” (Joh 10:1,8 &10). Hierdie leiers weier om aan God onderdanig te wees en in plaas daarvan om God se mense te lei in onderdanigheid aan God alleen, verlei hulle mense weg van God af.


Jesus ontbloot hulle skynheiligheid. Hulle gee voor asof hulle herders en opsieners van God se mense is. Hulle gee voor dat hulle mense na God toe lei. Joh 9:40-41 En dié van die Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: Is ons dan ook blind? Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle sonde. Jesus ontmasker hulle as mense wat voorgee dat hul geestelike waarhede sien. Hulle weet wie Christus is (julle sê: Ons sien!), maar hulle weier om in die regte verhouding tot Christus te staan. Hulle hardnekkigheid word beklemtoon deur hulle evaluering van Christus se wonderwerk om die blinde man te genees (Joh 9). Hulle het die man wat deur Christus genees is, uitgeban (weggejaag). Joh 9:34 Hulle antwoord en sê vir hom: Jy is heeltemal in sondes gebore, en leer jy ons? En hulle het hom uitgeban. Hulle maak ‘n gevolgtrekking wat lynreg verskil met Jesus se doelwit. Jesus wil deur die blinde man te genees God se werke openbaar. Joh 9:2-3 En sy dissipels vra Hom en sê: Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?Jesus antwoord: Hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word. Hierdie sogenaamde leiers, dring daarop aan dat God se werke nie deur Christus openbaar word deur die genesing van die blinde man nie. Hulle hou vol dat die geneesde man ‘n sondaar is, wat nie moet durf om hulle iets te leer nie!


Deur hul hardnekkige weiering om hulle aan Christus te onderwerp bewys hulle dat hulle nie ware herders is nie. Hulle ken die werk van God deur Christus geopenbaar, maar weier om dit te erken. Hulle is nie aanbidders van God nie, maar soos Jesus tereg sê, “diewe” en “rowers.”


In dieselfde teks gedeelte wys Jesus in teenstelling die gedrag van ‘n ware herder. Die ware herder gaan by die deur van die skaapstal in (Joh 10:1-2). Die herder roep sy skape by hul naam, want hy ken hulle (Joh 10:3). Die herder gaan voor hulle uit en lei hulle (Joh 10:4). Elke skaap word deur Jesus geleer om die te kan onderskei tussen ‘n herder en ‘n dief. Wanneer Jesus dan hierdie beeldspraak verduidelik, sien ons dat Jesus die deur van die skaapstal is, en dat elke herder deur Hom na die skape moet kom. En die een wat deur Jesus na die skape gaan is die ware herder wat gered sal word, en weiding sal vind vir die skape (Joh 10:9).


Uit hierdie gedeelte in Joh 10 sien ons hierdie belangrike fondasie vir pastorale bediening. 1) Die pastor/herder moet Jesus ken en deur Hom na die skape gaan. 2) Die skape moet Jesus ken en kan onderskei tussen die ware herder en die dief. Jesus bepaal, en regeer oor, die verhouding tussen skaap en pastoor/herder.


Wat is dan die implikasies van my verhouding met Christus? As Christus in werklikheid my Here is, dan moet ek Sy woord gehoorsaam wees. Ek moet Sy woord hoor en onderskei tussen ‘n ware herder en ‘n dief. ‘n Christen wat na Christus se woord luister is toegerus om te weet wie sy herder is. Jesus se lering in Joh 10 is vandag net so relevant. Jesus ontmasker vandag nog die skeinheilige godsdienstiges as “diewe en rowers” en bevestig die werk van die ware herder.


Sal jy jouself aan Christus onderwerp deur ‘n pastor te volg wat Christus volg? Sal jy jouself aan Christus onderwerp deur sy lering te gehoorsaam en hom te volg as sy dissipel? Maak hierdie lering van Christus nie ook deel uit van die sending opdrag, “en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het,” nie (Matt 28:20)? Hoe sal ons dan ander leer as onsself nie gehoorsaam is nie?


As ‘n pastor, is hierdie vir my ‘n groot troos. Ek word herinner dat ek nie skape verwerf deur myself soos ‘n rower en dief te handel nie. Skape hou nie van diewe en rowers nie. Die gemeente van Christus word versorg en gelei deur die Goeie Herder. Deur sy genade roep Hy onder-herders en rus hulle toe, soos hulle by die deur van die skaapstal ingaan.


Uiteindelik kom ons dan by die vraag uit: “Hoe goed moet ek dan my pastor ken?” Dit wil vir my voorkom asof die lering van Christus voorstel dat jy hom goed genoeg moet ken, om vertroue te hê dat hy in die weë van die Here wandel. Die skape moet hulle toespits om die herder te volg soos hy Christus volg.


Nog ‘n skrifgedeelte om ons te help en hierdie prentjie wat geskets is, te ondersteun is Heb 13:7-8 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Om iets te gedenk, is om dit in jou gedagtes te herroep, soos die wiskunde student sy maal tafels herroep, of die Griekse student sy taalreëls herroep. Ken jy jou pastor goed genoeg om die uiteinde van sy lewenswandel te aanskou? Wat is sy patroon van lewe? Wat is die uiteinde van sy lewenswandel? Waarheen lei dit? Is dit na Christus, of weg van Christus af?


Hierdie lewenswandel van hulle moet gedenk word vir die uitdruklike doelwit om hul geloof na te volg. Volg hulle geloof na! Nie hulle oorblywende slegte gewoontes nie, nie hulle persoonlikheid nie, en nie hulle sonde nie. Jy word geroep om hulle geloof na te volg. Mense van geloof is nog nie sondeloos en perfek nie. Hebreërs 11 herinner ons aan die helde van die geloof. Nie een van hulle was sondeloos of perfek nie, maar hulle word voorgehou as voorbeelde van geloof. Moenie hulle sonde navolg nie, maar volg hul geloof!


Dit is ‘n gewigtige verantwoordelikheid vir ‘n pastor om deur geloof te leef. Dit is ‘n ewe gewigtige verantwoordelikheid van elke Christen om deur geloof te leef. Jy word nie minder geroep tot ‘n lewe van geloof as jou pastor nie.


Waar die verantwoordelikheid wel verskil, sien ons in Heb 13:17 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie. Die pastor/herder word geroep om te waak oor die siele van ander. As jou pastor geroep is om te waak oor jou siel, dan is die eintlike vraag: “Hoe goed behoort my pastor my te ken? So, ken jou pastor jou?”

In Christus

Pastor Hennie

46 views0 comments

Comments


bottom of page